Privacy- en cookiespolicy

Geüpdatet op 4 april 2024

Belbeef vzw (hierna “Belbeef” of de “Verwerkingverantwoordelijke” of “wij”, “ons”) stelt dit Privacypolicy vast, dat tot doel heeft de Gebruikers (“u”) op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.belbeef.be, (hierna de “Website”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Belbeef, als verwerkingsverantwoordelijke, met zetel te Chaussée de Namur 47, 5030 Gembloux, ingeschreven in de KBO onder nummer BE0456.205.054, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze Website erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy te kunnen wijzigen volgens ons eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen zullen via de Website gecommuniceerd worden.

Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve verder op deze pagina lezen.

WAT EN WAAROM WE GEGEVENS VERWERKEN ?

Wanneer u de Website gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

 • Wanneer en op welke basis?

 • Gebruik van de Website (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)

 • Ons contacteren (toestemming en indien van toepassing legitiem belang)

Welke?

 • IP adres

 • Identificatiegegevens (naam, adres, e-mail, telefoon,..)

 • Identificatiegegevens

Waarom?

 • Het verbeteren van de gebruikservaring van de bezoeker op de website

 • Gevolg geven aan verzoek tot contact

Wij sturen in principe geen van de persoonlijke gegevens die u via de Website verstrekt door aan providers van social media, tenzij u hiermee instemt.

Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:

 • Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, of telefoon kanalen.

 • Om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij u bepaalde Diensten kunnen verstrekken.

 • Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen.

 • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

 • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.

MET WIE WIJ GEGEVENS DELEN ?

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is voor de werking van de Website en/of om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

WAAR WIJ GEGEVENS VERWERKEN ?

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht en wordt het nodige wettelijk beschermingsmechanisme ingevoerd.

Via volgende organisatie vindt er een overdracht plaats aan buiten de EER: PIWIK PRO Analytics Suite Cloud (EEE)

HOE WIJ GEGEVENS VERWERKEN ?

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden. Belbeef is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de naleving ervan.

Belbeef is niet verantwoordelijk voor het verlies, de corruptie of de diefstal van persoonsgegevens als gevolg van de aanwezigheid van virussen of computeraanvallen.

Bovendien, als en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

HOE LANG BEWAREN JULLIE MIJN GEGEVENS?

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de verleende dienst. We bewaren je gegevens:

 • zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

 • zo lang ze nodig zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en te voldoen aan onze commerciële operationele activiteiten.

COOKIES

De Website maakt gebruik van cookies om Gebruikers te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers aan betere surfervaring en een verbetering van de Website en de inhoud ervan te bieden.

Enne “cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op uw apparaat wordt geplaatst bij het bekijken van de Website met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server uw apparaat.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Belbeef samenwerkt.

Sommige van de cookies die gebruikt worden door Belbeef zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, andere zijn nodig om uw ervaring te verbeteren.

Door de cookies te aanvaarden nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van de verschillende types van cookies en soortgelijke technologieën op onze website, erkent u dat u deze Cookie Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze Cookie Policy kunt u uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen.

Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar info@belbeef.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

WELKE COOKIES EN WAAROM ?

Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. 

De cookies gebruikt door Belbeef:

 • Technische cookies : deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

 • Analytische en publiekscookies : deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het Belbeef ook mogelijk om eventuele bugs op de Website te identificeren en te corrigeren;

 • Functionele cookies : deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal).

Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer: bezoekerscookie (_pk_id.*), analytisch, opgeslagen gedurende 13 maanden / sessiecookie (_pk_ses.*), analytisch, opgeslagen gedurende 30 minuten / privacycookie (ppms_privacy_*), privacy, opgeslagen gedurende 12 maanden.

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

UW RECHTEN

U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@belbeef.be of door uw profiel te verwijderen.

U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacy Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@belbeef.be In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen. Extra legitimatie omtrent uw identiteit kan worden gevraagd.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@belbeef.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Ga voor meer informatie naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.