Nieuws

Weekend van het stoofvlees - 25 & 26 februari

Vier dit weekend de tweede editie van het Weekend van het Stoofvlees. Van 25 tot 26 februari geven we de plat préféré van menig Belgen extra aandacht – want die verdient ze.

We mogen gerust wat stoefen. Van boer tot bord: de benodigdheden voor een lekker bord stoofvlees vind je allemaal hier, rechtstreeks van eigen bodem. Breng dit weekend dus zeker een bezoekje aan je lokale slager, supermarkt of restaurant en geniet met ons mee! 
 

23.12.2022 - Nieuwsbrief

Belbeef zal aanwezig zijn op Agriflanders (12-15 januari 2023). Je vindt ons op de stand van de VLAM ( Hal 1 / standnummer 1414).

U kan bij ons terecht met uw vragen over de werking van bvb het Belbeef producentenportaal waar u kan zien of uw dieren voldoen aan de Belbeefvoorwaarden en die van de deelnemende retailers, maar u kan bij ons ook een stalbord bekomen. 

Dit stalbord kan door gecertificeerde veehouders gebruikt worden om zichtbaar aan de stal of de bedrijfstoegang te bevestigen. Passanten kunnen zo vaststellen dat het bedrijf gecertificeerd is, waar kwaliteitsrunderen gekweekt worden. 

Het aluminium stalbord meet 30 cm x 42 cm. 

Op Agriflanders geven we dagelijks 40 stalborden weg aan de Belbeef gecertificeerde veehouders die zich melden op onze stand. 

 

AB Register organiseert consultaties tijdens Agriflanders

Sinds 1 april 2022 geldt voor de Belbeefdeelnemers de verplichting om de gebruikte antibiotica te laten registreren. In Vlaanderen gebeurt dat via AB Register. 

AB Register is eveneens aanwezig op Agriflanders (stand nr.1414) en biedt de mogelijkheid om op voorhand een consultatie te boeken. Bovendien maak je zo kans op een heerlijke streekproductenmand.

Boek nu al een AB Register consultatie in en volg een korte toelichting over AB Register of stel de vragen die je hebt over het AB Register. Antwoord vervolgens op de schiftingsvraag en wie weet ben jij de gelukkige winnaar van één van de vier streekproductenmanden boordevol lekkers.* Dagelijks zal er om 17.15 uur één productmand worden verloot.

Boek jouw AB Register consultatie hier in! 

*Eén deelname per actieve AB Register producent. Waarde van één productmand: 75 euro.

Wedstrijdreglement beschikbaar
 

Nieuwe versie Duurzaamheidsmonitor

De vleesveehouderij doet al decennia heel wat inspanningen om duurzamer te werk te gaan. In 2019 introduceerde Belbeef de duurzaamheidsmonitor om, op basis van 45 concrete initiatieven, de duurzaamheidsinspanningen van de Belbeef gecertificeerde veehouders in kaart te brengen. We communiceerden hierover tijdens de zomer 2022. Je kan het artikel daarover terugvinden op de Belbeef website.  

Sinds de lancering van deze duurzaamheidsmonitor in 2019 zijn er nieuwe inzichten ontstaan en beleidsbeslissingen genomen, die een update van onze duurzaamheidsmonitor noodzakelijk maakten. Bedoeling is vanaf 1/1/2023 deze nieuwe versie te gebruiken. De duurzaamheidsmonitor die online kan ingevuld worden op het Producentenportaal wordt ook geüpdatet. 

Deze duurzaamheidstool is een uiterst nuttig instrument om de inspanningen van de veehouders in kaart te brengen, en geeft ons ook de mogelijkheid een positief en evolutief verhaal te brengen naar de consument, die niet steeds een realistisch beeld heeft van de moderne vleesveehouderij. 

We doen daarom een warme oproep aan de veehouders om de nodige tijd uit te trekken om deze duurzaamheidsmonitor grondig te overlopen en punctueel de initiatieven die u op uw bedrijf reeds neemt aan te vinken. Dit doet u minstens 1 maal in de certificatiecyclus van 3 jaar, naar aanleiding van de Belbeefaudit op uw bedrijf. 

We willen u alvast bedanken voor uw tijd die u hieraan besteedt.
 

Ecoregeling voedermanagement methaanreducerende maatregelen voor rundvee

Doelstelling van het Convenant Enterische Emissies Rundvee (CEER)

In 2019 werd het convenant opgemaakt tussen de brede agro-voedings- en toeleveringsketen, waaronder Belbeef, en het Departement Landbouw en Visserij om de broeikasgasemissies in de primaire sector in Vlaanderen te verminderen en zo mee te werken aan de mondiale doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Op deze manier draagt de sector bij om de steeds toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden  zoals langdurige droogte en hitte, te hevige neerslag, verschuiving van de seizoenen met alle gevolgen voor plant, dier en mens…  te beperken. Gevolgen waarvan vooral de landbouwsector de effecten voelt.

Met behulp van het convenant zoeken de brede-agrovoedingsketen en het Departement Landbouw & Visserij samen naar diverse maatregelen om methaanemissies bij het Vlaamse rundvee te doen dalen. Er wordt ingezet op maatregelen met impact op het bedrijfsmanagement en het aantal dieren, voedermanagement, genetica en selectie, enzovoort.  

Steeds nieuwe maatregelen op basis van voortschrijdend inzicht.

Sinds de opstart van het convenant in 2019 en de introductie van de eerste maatregelen in 2021 worden op regelmatige basis nieuwe maatregelen toegevoegd die de toets van de praktische, functionele en financiële haalbaarheid doorstaan. Een wetenschappelijke werkgroep ondersteunt met een technisch wetenschappelijke advies de onderbouwing van de voedermaatregelen waarbij ook nevenaspecten als dierproductiviteit en gezondheid wordt beoordeeld.

Ecoregeling voedermanagement 2023-2027

Na de tijdelijke pre-ecoregeling voor voedermaatregelen in 2022 werd op Vlaams niveau beslist om ook met het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 de voedermaatregelen te verlengen en tevens uit te breiden. Deze maatregelen vallen onder de ecoregeling voedermanagement.

Er is nu ook een eerste maatregel voor vleesvee (alle runderen vanaf 6 maanden), namelijk de toevoeging van nitraat in het rantsoen wat een methaanreductie teweeg brengt van 8% per dag dat het dier het rantsoen toegediend krijgt. Deze maatregel is tevens terug te vinden in de nieuwe duurzaamheidsmonitor van Belbeef onder 11.3. 

Om deel te nemen aan deze ecoregeling moet de landbouwer op 1 januari 2023 starten met één van de maatregelen en dit aanvragen bij indiening van de verzamelaanvraag. Doorheen het jaar zal het niet mogelijk zijn om van maatregel te wisselen, maar wel bij de start van een nieuw jaar. De landbouwer wordt deels vergoed voor het toepassen van een maatregel, mits deze aan de vooropgestelde randvoorwaarden voldoet. Het is ook belangrijk dat de landbouwer de facturen van het voeder alsook rantsoenberekeningen bijhoudt om de subsidie te kunnen krijgen voor de toepassing van de maatregel. Meer informatie over de voedermaatregelen en de randvoorwaarden vindt men terug op het Rundveeloket bij het Convenant Enterische Emissies Rundvee of bij Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (diergebonden steun) | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be)

28.07.2022 : Rundveehouderij maakt resultaten duurzaamheidsmonitor openbaar

Inspanningen 3549 rundveebedrijven in kaart gebracht via Belbeef duurzaamheidsmonitor

Brussel, 28 juli 2022 – Belbeef, de interprofessionele organisatie voor de Belgische rundvleessector, maakt de meest recente resultaten van zijn sectorbrede duurzaamheidsmonitor bekend. Deze duurzaamheidsmonitor werd in 2019 opgestart om de duurzaamheidsinspanningen binnen de rundvleessector objectief in kaart te brengen en te kwantificeren. Enkele opvallende vaststellingen zijn:

  • 7 op 10 rundveehouders legt CO2 vast in de bodem en draagt bij tot een vermindering van de klimaatimpact. Meer dan 1 op de 2 Belgische veehouders (53,8%) maakt gebruik van alternatieve waterbronnen

  • 3 op de 5 rundveehouders (58,9%) draagt bij tot het in standhouden van de Belgische valleilandschappen en historische graslanden

  • Bijna de helft van de veehouders (44,3%) zet in op circulariteit door gebruik te maken van bijproducten of nevenstromen uit de voedingsindustrie als voeders voor dieren

  • 1 op 2 (47,8%) rundveehouders draagt bij tot het onderhoud en het in stand houden van natuurweiden via begrazing of maaien, 7 op de 10 (69,7%) houdt populatie zwaluwen, vleermuizen en/of uilen in stand

  • Bijna 1 op 4 rundveebedrijven (23,2%) wekt duurzame eigen energie op72,3% van de rundveehouders neemt extra maatregelen om hun dieren te beschermen tegen hitte. 

De veehouderijsector doet al decennia heel wat inspanningen om duurzamer te werk te gaan. In 2019 introduceerde Belbeef de duurzaamheidsmonitor om, op basis van 45 concrete initiatieven, de duurzaamheidsinspanningen van de 3549 Belbeef gecertificeerde veehouders in kaart te brengen. De overgrote meerderheid van het Belgisch rundvlees dat in onze supermarkten wordt verkocht, is geproduceerd onder de Belbeef standaard.  

 

Ambitie om voetafdruk verder te verkleinen

Vandaag zetten al bijna zeven van de tien (68,2%) Belbeef gecertificeerde veehouders zich actief in om meer koolstof in de bodem op te slaan door verschillende initiatieven zoals het aanhouden van blijvend grasland, gebruik te maken van stalmest of gecertifieerde compost op akkerland, maximale inzet van groenbemesters of bodembedekkers of doordachte teeltafwisseling tussen gras- en akkerland. Door CO2 in de bodem op te slaan, kan de uitstoot fors en snel gecompenseerd worden.

Bij de keuze van diervoeder zet bijna de helft van de veehouders (48,4%) in op eigen of lokaal geproduceerd voeder in de vorm van eigen granen, grasklaver, … Daarnaast geeft bijna een op twee (44,6%) de voorkeur aan bijproducten uit de voedingsindustrie. Bierdraf, bietenpulp uit de suikerindustrie en groenteresten zijn slechts enkele voorbeelden van hoe ze op recyclage inzetten om verspilling te verminderen en bijgevolg uitstoot te reduceren.

Al jaren zetten de veehouders in op het afbouwen van de afhankelijkheid van grondwater, wat de druk op de grondwaterspiegel doet afnemen. Hiervoor maakt meer dan de helft (53,8%) gebruik van alternatieve waterbronnen zoals regenwater, oppervlaktewater en reinigingswater. Om het energieverbruik te beperken investeren bijna een op vier (23,2%) rundveehouderijen in duurzame eigen energie zoals zonnepanelen. Meer nog: drie op vier veehouders (76,6%) zet vandaag al in op een verzorgde bedrijfsomgeving en zorgt voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

De voorbije jaren heeft de toenemende interesse van de consument voor lokale producten er ook voor gezorgd dat een op tien veehouders inzet op verbredingsactiviteiten zoals hoeveverkoop, zorgboerderijen en hoevetoerisme. 

Goed doen voor natuur en dier

De Belgische rundveehouders beseffen natuurlijk dat hun landbouwbedrijf een belangrijke rol speelt voor andere diersoorten, en zetten daarom actief in op het in balans houden van die populaties. Ongeveer de helft (47,8%) van alle rundveehouders draagt bij tot het onderhoud en het in stand houden van natuurweiden via begrazing of maaien. Ook de lokale fauna staan hoog op de prioriteitenlijst. Zeven op de tien rundveehouders (69,7%) houdt de zwaluwnesten, vleermuizenpopulatie en/of uilenpopulatie in stand. Ze zorgen ervoor dat de leefomstandigheden voor deze dieren optimaal zijn, en dat ze alle rust krijgen om te broeden of zich te nestelen in en rond het landbouwbedrijf. Daarnaast zet meer dan de helft (55,8%) in op een milieuvriendelijke bestrijding van insecten en ander ongedierte. 

Een ruime meerderheid van de Belgische rundveehouders (81%) werkt met een vaste bedrijfsbegeleidende dierenarts. De dierenarts kan hierdoor gerichter advies geven, preventief handelen en het antibioticagebruik actief helpen terugdringen. 

Om hun impact op de omgeving in te perken hebben de Belgische rundveehouders ook duidelijk aandacht voor het leefmilieu en werken ze samen met natuurverenigingen: bijna drie op de vijf rundveehouders (58,9%) draagt bij tot het in standhouden van de Belgische valleilandschappen en historische graslanden (bv. Poldergraslanden) door een groot aandeel blijvend grasland aan te houden op hun bedrijf.

“Deze resultaten zijn voor ons het startpunt van onze duurzaamheidsmonitor,” zegt Tom De Winter van Belbeef. “We startten drie jaar geleden de bevragingen van de rundveehouders over de status van verschillende duurzaamheidsinitiatieven. Op basis van de cijfers die we vandaag communiceren zullen we de verdere verduurzaming van de rundveesector in België de komende jaren verder in kaart brengen en stimuleren.”

Over de duurzaamheidsmonitor

De duurzaamheidsmonitor wordt beheerd door Belbeef en geauditeerd door tien onafhankelijke certificatie-instellingen (OCI’s). In 2019, 2020 en 2021 vulden ruim 90% van de 3549 Belbeef gecertificeerde veehouders de monitor in. De periode 2019-2021 wordt gehanteerd als referentie, waarna de monitor in cycli van drie jaar opnieuw uitgevoerd wordt op de rundveebedrijven om de vorderingen in kaart te brengen.

Naast een interprofessionele organisatie is Belbeef ook een zeer sterke graadmeter voor kwaliteit. “Wil een rundveehouder Belbeef rundvlees produceren dan moet die aan strikte kwaliteitscriteria voldoen,” zegt Tom De Winter, coördinator van Belbeef. “In eerste instantie moet de rundveehouder aantoonbaar  voldoen aan alle wettelijke bepalingen rond traceerbaarheid, voedselveiligheid en ziektebestrijding. Daarnaast zijn er binnen de Belbeef standaard bijkomende bovenwettelijke bepalingen die vooral focussen op dierenwelzijn. Zo kan iedereen die Belbeef gecertificeerd rundvlees koopt er zeker van zijn dat dit aan de hoogste standaarden geproduceerd werd.” In België valt het overgrote merendeel van rundvlees dat in de supermarkten gecommercialiseerd wordt, onder de Belbeef standaard. 

Audioreportage Radio1 en videoreportage VRT: 

Fichier:VRT Radio 1 logo.svg — Wikipédia