• Belbeef: extra controles voor gegarandeerde kwaliteit
  • Eén standaard voor alle schakels in de rundvleesketen
  • Meer staalnames, meer analyses voor meer garanties
  • Controle en certificering zijn tot in de puntjes geregeld

Gecontroleerde kwaliteit

Belbeef is een garantie. De garantie dat het vlees dat je koopt heel strikt gecontroleerd is en aan strenge kwaliteitseisen voldoet, helemaal zoals het is vastgelegd in de Belbeef Standaard, een lastenboek voor alle schakels in de rundvleesketen.

Belbeef: extra controles voor gegarandeerde kwaliteit

Rundvlees wordt in ons land streng gecontroleerd. Een geheel van maatregelen zorgt ervoor dat het in alle stadia van de productie, verwerking en distributie voldoet aan de wettelijke voorschriften op het gebied van voedselveiligheid. In vaktermen heet dat ‘autocontrole’. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), kortweg het Voedselagentschap genoemd, kijkt daarop toe.

De producent van veevoeder, de rundveehouder, het slachthuis, de uitsnijderij, de groothandel: elk van hen dient voor zijn activiteiten gecertificeerd te zijn voor autocontrole.

De Belbeef Standaard gaat verder en legt extra kwaliteitseisen op voor rundvlees. Dus: bovenop de autocontrole geeft Belbeef nog extra garanties. Die gaan van controles, via bijkomende staalnames en analyses, tot extra voorwaarden en maatregelen die het welzijn van de runderen bevorderen.

Eén standaard voor alle schakels in de rundvleesketen

De Belbeef Standaard beperkt zich niet tot de rundveehouder, maar gaat over alle schakels in de rundvleesketen.

veevoederleverancier > rundveehouder > slachthuis > uitsnijderij > groothandel

De Belbeef Standaard is dus een overkoepelend certificeringssysteem voor rundvlees. De eisen en bepalingen worden door alle schakels van de sector besproken en vastgelegd.

Meer staalnames, meer analyses voor meer garanties

Met de Belbeef Standaard geven we extra garanties. Daarom nemen en analyseren we extra stalen, die we verzamelen in een centrale databank. 

De staalname gebeurt op basis van een sectorieel bemonsteringsplan, opgesteld volgens de richtlijnen van het Federaal Voedselagentschap, gebaseerd op een risicoanalyse, statistisch onderbouwd en goed bevonden door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV.
We analyseren of het vlees microbiologisch conform is en vrij is van chemische, microbiologische, hormonale en antihormonale residuen, toevoegingsmiddelen en contaminanten.

Een onafhankelijke controle-instelling komt bij de rundveehouder mest- en voederstalen nemen. Ze worden verzegeld en diepgevroren. Elk staal is perfect toe te wijzen aan een dier, via de koppeling van het unieke SANITELnummer aan het unieke staalnummer. Een selectie van de stalen wordt meteen geanalyseerd en de analyseresultaten komen in de Centrale Databank van Belbeef.

In het slachthuis en de uitsnijderij worden monsters van organen, vlees, vet, faeces en urine genomen. Verder worden er ook microbiologische stalen genomen om de hygiëne te controleren. Het geaccrediteerde, onafhankelijke labo zorgt voor de bemonstering en rapporteert zelf de resultaten rechtstreeks in de Centrale Databank van Belbeef.

Controle en certificering zijn tot in de puntjes geregeld

Hoe wordt er gecontroleerd? Wie zorgt voor de certificering? Hoe lang blijft een certificering geldig? Heel de praktische uitwerking van de controle en certificering over het bemonsteringsplan tot de certificatielooptijden zijn tot in detail uitgewerkt in een afzonderlijke certificeringsregeling. Zodat iedereen weet waaraan hij zich te houden heeft.

Mengvoederfabrikanten, slachthuizen en snijderijen ondergaan elk jaar een volledige audit. Bij rundveehouders gebeurt dat om de drie jaar, al zijn er bij hen tussentijdse controles. Daarnaast zijn er onaangekondigde audits.